เป็นสมาชิกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้

Leeway

ที่ทำงาน : Leeway การเรียนรู้ผ่านการเล่น

การศึกษา : -

เกณฑ์การใช้เวลาหน้าจอ (Screen Time) ในเด็ก

  9917
  2
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้
5 กิจกรรมเล่นด้วยไข่ไก่

  1262
  2
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้
เกณฑ์การใช้เวลาหน้าจอ (Screen Time) ในเด็ก
  9917
  2
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้
5 กิจกรรมเล่นด้วยไข่ไก่
  1262
  2
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้